Veelgestelde vragen Makersloket


Wie kan een aanvraag indienen

> Moet ik als aanvrager ingeschreven staan bij de KVK?

Indien een maker niet staat ingeschreven bij de KVK zal in de aanvraag op een andere wijze moeten worden aangetoond dat de maker professioneel is, bijvoorbeeld door het meesturen van een CV en/of portfolio.

> Hoe wordt een professionele maker gedefinieerd?

Een professionele maker wordt gedefinieerd als een aanvrager wiens primaire bezigheid het is om kunst (bijvoorbeeld voorstellingen, concerten, beeldende kunst of film) te realiseren. Dat wil zeggen kunst produceren in de uiteenlopende kunstdisciplines of crossovers daarvan. Makers met een bachelor van een kunstvakopleiding worden aangemerkt als professioneel, maar het beschikken over een kunstvakdiploma is geen voorwaarde.

> Hoe toon ik aan dat Rotterdam mijn thuisbasis is?

Bij het invullen van het aanvraagformulier wordt gevraagd een bewijs van vestiging mee te sturen. Voor het woonadres betreft dit een uittrekstel uit de Basisregistratie personen (zie website Gemeente Rotterdam) en voor het vestigingsadres van de onderneming een recent KVK uittreksel.

> Kan ik samen met andere makers een aanvraag indienen?

Het Makersloket staat open voor aanvragen van individuen én collectieven, dus ook een project waarin wordt samengewerkt door meerdere makers komt in aanmerking voor een bijdrage. Eén van de makers is namens het collectief de hoofdaanvrager.


Waarvoor kan een aanvraag worden ingediend

> In hoeverre moet een project ‘contactvrij’ zijn? Mag er (beperkt) publiek aanwezig zijn?

Alle presentatievormen, zowel on- als offline komen in aanmerking voor een bijdrage. In de beoordeling van een aanvraag wordt er ook gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid. Er dient te allen tijde (tijdens uitvoering én voorbereiding van project) gewerkt te worden volgens de op dat moment geldende COVID-19 regels en richtlijnen van de Rijksoverheid.

> Wat zijn de gevolgen als een met een bijdrage ondersteund project vanwege de coronamaatregelen anders verloopt dan gepland?

Het belangrijkste doel van het Makersloket is om Rotterdamse makers in staat te stellen om hun vak uit te oefenen. Het is niet bekend hoe de pandemie zich zal ontwikkelen en Stichting Droom en Daad begrijpt dat projecten anders kunnen lopen dan gepland. Stichting Droom en Daad raadt in zo’n geval aan om, indien mogelijk, het project door te schuiven naar een moment waarop het project kan worden uitgevoerd zoals gepresenteerd in het projectplan. Als een project daardoor plaatsvindt na 31 december 2021, is dat toegestaan. Wij vragen om Stichting Droom en Daad in dat geval tijdig op de hoogte te brengen van de wijzigingen in de projectplanning.

> Mag een eerder gerealiseerd project met een nieuwe presentatiemethode alsnog ingediend worden?

Ook deze projecten komen in aanmerking voor een bijdrage. Houd er daarbij rekening mee dat een project gestart moet zijn ná februari 2020 en moet eindigen op uiterlijk 31 december 2021.

> Mag de totale projectbegroting hoger zijn dan de maximale bijdrage van € 7.500,-?

Ja, ook projecten waarbij de totale begroting hoger is dan € 7.500,- komen in aanmerking voor een bijdrage. De rest van de begroting zal in dat geval gedekt moeten worden door bijvoorbeeld publieksinkomsten, bijdrage van andere fondsen of crowdfunding. De maximale bijdrage vanuit het Makersloket is altijd € 7.500.-. Wel moet in de aanvraag aangegeven worden hoe de rest van het project wordt gefinancierd.

> Kan ik een aanvraag indienen als ik overheidssubsidie, een andere fondsbijdrage of crowdfunding ontvang voor het project?

Ja, deze projecten worden niet uitgesloten van deelname. Let wel, organisaties die een structurele subsidie ontvangen in het kader van het gemeentelijke Cultuurplan en/of de Basisinfrastructuur komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

> Kan ik meer dan één aanvraag indienen?

Ja, dat is toegestaan. Let wel, elke aanvraag dient betrekking te hebben op een ander kunstproject. Met andere woorden: één aanvraag per kunstproject.


Hoe en wanneer kan een aanvraag worden ingediend

> Hoe uitgebreid moet de begroting zijn?

De begroting dient aan te sluiten op het projectplan en de informatie die wordt ingevuld in het aanvraagformulier. De (financiële) haalbaarheid van het project moet op basis van de begroting getoetst kunnen worden. Inkomsten en uitgaven moeten voldoende gespecificeerd en/of onderbouwd zijn, bijvoorbeeld op basis van offertes of een toelichting van aannames. Vergeet niet om rekening te houden met BTW in de begroting.

> Welke btw regels zijn van toepassing op de donatie van Stichting Droom en Daad?

We raden aan om de op jouw activiteit van toepassing zijnde btw regels te allen tijde met je eigen adviseur te bespreken.

Een donatie van Stichting Droom en Daad is altijd inclusief verplichte belastingen en heffingen. Een donatie (zonder rechtstreekse tegenprestatie) is in principe niet btw belastbaar.

Indien je als zelfstandige maker een gratis toegankelijke activiteit gaat uitvoeren, is het mogelijk dat de activiteit niet wordt gezien als een “belaste ondernemersprestatie”. In dat geval kun je mogelijk over de gemaakte kosten geen btw terug vragen. Of je als zelfstandige maker over je eigen honorarium btw dient af te dragen, zal afhangen van je eigen persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld als je gebruik kan maken van de kleineondernemersregeling of de artiestenregeling, breng je geen btw in rekening over je honorarium).

Als uit overleg met je eigen adviseur blijkt dat het niet mogelijk is om btw terug te vragen of dat je over je eigen honorarium btw dient te betalen die niet aftrekbaar is, dan mag de btw in de begroting worden opgenomen als onderdeel van de kosten. Het opnemen van de btw heeft geen invloed op de maximale hoogte van de donatie a € 7.500,-

> Mag ik mijn eigen honorarium opnemen in het projectplan en de begroting?

Het Makersloket stimuleert Rotterdamse makers om (weer) aan de slag te gaan. Een eerlijk honorarium in lijn met de Fair Practice Code is daar vanzelfsprekend onderdeel van. Voor meer informatie zie ook de website van Fair Practice Code.

> Mag ik een aanvraag in het Engels indienen?

Engelstalige aanvragen worden ook in behandeling genomen. Officiële correspondentie vanuit Stichting Droom en Daad m.b.t. het Makersloket is wel Nederlandstalig.


Beoordeling en betaling na toekenning

> Wordt bij toekenning van de bijdrage altijd het volledige gevraagde bedrag uitbetaald?

Stichting Droom en Daad beoordeelt het projectplan. Op basis van deze beoordeling kan er voor worden gekozen om een lager bedrag dan aangevraagd toe te kennen.

> Ik vraag samen met meerdere kunstenaars een projectbijdrage aan. Als de bijdrage wordt toegekend, hoe wordt die in dit geval uitbetaald?

Eén aanvrager is de hoofdaanvrager en hij/zij zal de bijdrage op zijn/haar bankrekening ontvangen. De verantwoordelijkheid om de bijdrage onder de overige betrokken makers te verdelen, ligt bij de hoofdaanvrager en niet bij Stichting Droom en Daad.

> Mocht mijn aanvraag worden afgewezen, ontvang ik een motivering van dit besluit?

Een afwijzing wordt door Stichting Droom en Daad kort gemotiveerd. Voor meer informatie kan je uiteraard altijd contact opnemen via makersloket@droomendaad.nl.

> Als mijn aanvraag tijdens de eerste aanvraagronde wordt afgewezen, kan ik deze aanvraag later opnieuw indienen en/of een andere aanvraag indienen?

Ja, dat is mogelijk. Bij het opnieuw indienen van een eerder afgewezen project, wordt beoordeeld of het projectplan verbeterd is naar aanleiding van de eventuele feedback die door Stichting Droom en Daad is verstrekt na afwijzing.


Overige vragen

> Hoe kan ik in contact komen met Stichting Droom en Daad over het Makersloket?

Vragen en andere verzoeken m.b.t. het Makersloket kunnen uitsluitend per email gestuurd worden naar makersloket@droomendaad.nl. Telefonische vragen over het Makersloket worden niet beantwoord.

> Wat zijn de gevolgen van deze bijdrage voor mijn overheidssteun (bijv. NOW, TVL en/of TOZO)?

Een bijdrage kan gevolgen hebben voor overheidsondersteuning. Omdat dit per individu/organisatie verschilt, kunnen wij geen uitspraken doen over de exacte gevolgen. Bij vragen over dit onderwerp, raden wij aan om contact op te nemen met de Belastingdienst of een fiscalist. Zie voor meer informatie ook de website van Rijksoverheid over de financiële regelingen. Stichting Droom en Daad is een ANBI, dus over de donatie zijn geen schenkingsrechten verschuldigd.

> Moet ik Stichting Droom en Daad noemen in publieke communicatie (bijv. aankondigingen)?

Je hoeft geen reclame voor Stichting Droom en Daad te maken. Wij vinden het belangrijk dat de aandacht van het publiek volledig uit gaat naar jouw kunstproject.