Droom en Daad draagt sinds 2016 bij aan kunst en cultuur in Rotterdam. We ontwikkelen nieuwe culturele projecten en stimuleren initiatieven die de creativiteit, diversiteit en geschiedenis van de stad weerspiegelen.

Contact

Hartelijk dank voor uw interesse in Droom en Daad. Wij nemen geen aanvragen in behandeling. Voor eventuele financiering verwijzen we u graag door naar Rotterdamse Fondsen, kunst en cultuur subsidies van de gemeente Rotterdam en voordekunst.

ANBI
Stichting Droom en Daad is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Privacyverklaring

Stichting Droom en Daad is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. We zijn gevestigd aan de Parkstraat 4, 3016 BD te Rotterdam en indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@droomendaad.nl.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Droom en Daad houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Droom en Daad verwerkt de volgende persoonsgegevens indien u deze aan ons verstrekt:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Woon- of vestigingsadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Persoonsgegevens opgenomen in of voortvloeiende uit een projectplan;
 • Persoonsgegevens opgenomen in of voortvloeiende uit een evaluatieformulier;
 • Persoonsgegevens opgenomen in of voortvloeiende uit een CV of portfolio.

Doeleinden en grondslagen voor verwerking

Deze persoonsgegevens worden alleen overeenkomstig de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslagen verwerkt:

 • Indien u persoonsgegevens heeft verstrekt in het kader van een opdracht en/of uitnodiging en/of (potentiële) overeenkomst kunnen deze gegevens worden gebruikt om met u contact op te nemen of om tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Indien u de eerdergenoemde persoonsgegevens niet verstrekt, of de verwerking hiervan beperkt, kan Stichting Droom en Daad mogelijk niet tot uitvoering van de overeenkomst overgaan;
 • Indien er geen overeenkomst tot stand komt of nadat de overeenkomst of opdracht geëindigd is, worden de persoonsgegevens bewaard om contact met u op te kunnen nemen over nieuwe activiteiten die Stichting Droom en Daad ondersteunt die mogelijk relevant voor u kunnen zijn. Voor deze verwerking heeft Stichting Droom en Daad een gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigde belang is het effectiever en op grotere schaal in contact komen met de personen waarmee Stichting Droom en Daad samen kan werken om culturele initiatieven te initiëren of ontwikkelen om op deze manier een positieve impact te maken op de stad Rotterdam.
 • Indien u Stichting Droom en Daad toestemming verleent voor het aan u versturen van de digitale nieuwsbrief en ten behoeve hiervan persoonsgegevens heeft verstrekt, worden deze gegevens gebruikt om een periodieke nieuwsbrief per e-mail aan u te versturen. U kunt uw toestemming te allen tijde per e-mail of via een link in onze nieuwsbrief intrekken.

Bewaring van persoonsgegevens

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit betekent dat de persoonsgegevens eerst worden bewaard totdat duidelijk is dat er een overeenkomst wordt gesloten, of geen overeenkomst wordt gesloten. Indien van toepassing worden de persoonsgegevens vervolgens gedurende de uitvoering van de overeenkomst bewaard om de overeenkomst uit te voeren. De persoonsgegevens worden, nadat duidelijk is dat er geen overeenkomst gesloten wordt of nadat de uitvoering van de overeenkomst geëindigd is, bewaard voor het opnemen van contact over culturele initiatieven. Elke drie jaar controleert Stichting Droom en Daad of de persoonsgegevens nog relevant zijn in het licht van ons beleid met betrekking tot culturele initiatieven. Indien de gegevens niet meer relevant zijn, worden deze verwijderd. In ieder geval worden de persoonsgegevens van de persoon waarmee een overeenkomst is gesloten bewaard voor een periode van 7 jaar voor financiële administratie. Indien persoonsgegevens zijn verstrekt ten behoeve van de ontvangst van onze nieuwsbrief worden deze bewaard totdat u uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief intrekt.

Delen met derden

Stichting Droom en Daad verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten

U heeft het recht op inzien, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking, heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Droom en Daad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die worden verwerkt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. De verzoeken om uw rechten uit te oefenen kunt u sturen naar info@droomendaad.nl. Om uw identiteit te controleren vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Droom en Daad tracht om binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. Stichting Droom en Daad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting Droom en Daad neemt passende maatregelen om uw gegevens te beschermen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@droomendaad.nl.